ارسال گل و کادو به ایران از آمریکا

 • Pink Flower Box Model Tabrik

  Pink Flower Box Model Tabrik

  Introducing our exquisite Flower Box, a stunning arrangement of handpicked blooms elegantly presented for an unforgettable gift. Bursting with natural beauty and vibrant colors, each flower exudes a delicate fragrance that fills the room with enchantment. With nationwide delivery available across every corner of Iran, you can surprise your loved ones with this luxurious gift, no matter the distance. Whether it’s to convey appreciation, celebrate the spirit of Nowruz, mark a special occasion, or simply brighten someone’s day, our Flower Box is the perfect choice. Let the timeless charm of these blooms create a lasting impression and bring joy to the hearts of your cherished recipients, making every moment truly special.

  • Flower Type: 100% Natural Flower
  • Longevity: 5-15 Days
  • Feature: Flower Box
  • Flower Color: Pink
  • Suitable for: Any Occasion
 • White Rose Flower Bouquet Model Cloud

  White Rose Flower Bouquet Model Cloud

  Introducing our stunning Flower Bouquet, meticulously curated with the finest selection of handpicked blooms, each exuding natural elegance and charm. With an array of vibrant colors and captivating fragrances, this bouquet is a testament to the beauty found in nature’s embrace. With nationwide delivery available throughout Iran, you can effortlessly surprise your loved ones, no matter where they may be. Whether it’s to express gratitude, celebrate the joy of Nowruz, commemorate a special milestone, or simply spread love and happiness, our Flower Bouquet is the perfect gesture. Let the timeless beauty of these blossoms convey your heartfelt sentiments and bring joy to the hearts of your cherished recipients, making every moment truly memorable.

  • Flower Type: 100% Natural Flowers
  • Longevity: 5-15 Days
  • Feature: None
  • Flower Color: White
  • Suitable for: Any Occasion
 • Customized Name Letters Chocolate Box

  These customized chocolates encapsulate a world of emotions, with each piece offering a distinct journey of flavor. Assembled thoughtfully, they create a personalized narrative of taste and delight. Just like chapters in a book, every chocolate tells a story, invoking cherished memories and shared moments. Unveil a box that’s more than a gift – it’s an experience, an exploration of the senses that speaks to your deep connection. With each bite, you’re not just enjoying chocolate; you’re savoring the warmth of your bond. Share this extraordinary gift through Persian Kado, and let your loved ones in Iran discover the story you’ve crafted just for them.

  • Chocolate Color: Brown & White
  • Box Color: Black
  • Chocolate piece dimensions: 4×6 cm
  • Flavor: Sweet Chocolate, Milk Chocolate, Dark Chocolate
  • Number of chocolates: Variable
 • Customized Name Chocolate Box

  These customized chocolates encapsulate a world of emotions, with each piece offering a distinct journey of flavor. Assembled thoughtfully, they create a personalized narrative of taste and delight. Just like chapters in a book, every chocolate tells a story, invoking cherished memories and shared moments. Unveil a box that’s more than a gift – it’s an experience, an exploration of the senses that speaks to your deep connection. With each bite, you’re not just enjoying chocolate; you’re savoring the warmth of your bond. Share this extraordinary gift through Persian Kado, and let your loved ones in Iran discover the story you’ve crafted just for them.

  • Chocolate Color: Brown
  • Box Color: Black
  • Chocolate piece dimensions: 4×6 cm
  • Flavor: Sweet Chocolat, Dark Chocolate
  • Number of chocolates: Variable
 • Chocolate & Ceramic Gift Set Model Labkhand

  Chocolate & Ceramic Gift Set Model Labkhand

  Indulge in a decadent celebration with our exquisite Chocolate Box, perfect for every special occasion in Iran. Whether you’re commemorating an anniversary, celebrating a birthday, extending congratulations, or honoring a wedding, our curated selection of premium chocolates promises to delight the senses and elevate your festivities. Crafted with love and care, each chocolate in our box represents a moment of bliss and luxury. From rich dark chocolates to creamy milk chocolates and tantalizing truffles, there’s something to satisfy every palate and preference. With our reliable delivery service, you can send this delightful Chocolate Box to your loved ones anywhere in Iran, spreading joy and sweetness across the nation. Let every bite be a reminder of your affection and best wishes, making every occasion truly unforgettable.

  • Type: Gift Set
  • Box Shape: Round
  • Feature: Mug, Chocolates, Teddy bear
  • Color: Pink
  • Suitable for: Any Occasion
 • Pink Flower Box with Balloons Model Rangarang

  Introducing our enchanting Flower Box with Balloons, a delightful combination of handpicked blooms and colorful balloons, creating a joyful and festive display. Each flower exudes natural beauty and elegance, complemented by the playful touch of the balloons dancing above. With nationwide delivery available across every corner of Iran, you can effortlessly surprise your loved ones with this charming gift, no matter the distance. Whether it’s to express love and affection, celebrate the spirit of Nowruz, mark a special milestone, or simply spread happiness, our Flower Box with Balloons is the perfect choice. Let this delightful ensemble bring a smile to the faces of your cherished recipients, creating unforgettable moments filled with joy and warmth.

  • Flower Type: 100% Natural Seasonal Flowers
  • Longevity: 5-15 Days
  • Feature: Flower Box
  • Flower Color: Pink
  • Suitable for: Any Occasion
 • Chocolate & Flower Box Model Natalie

  Chocolate & Flower Box Model Natalie

  Indulge in a decadent celebration with our exquisite Chocolate Box, perfect for every special occasion in Iran. Whether you’re commemorating an anniversary, celebrating a birthday, extending congratulations, or honoring a wedding, our curated selection of premium chocolates promises to delight the senses and elevate your festivities. Crafted with love and care, each chocolate in our box represents a moment of bliss and luxury. From rich dark chocolates to creamy milk chocolates and tantalizing truffles, there’s something to satisfy every palate and preference. With our reliable delivery service, you can send this delightful Chocolate Box to your loved ones anywhere in Iran, spreading joy and sweetness across the nation. Let every bite be a reminder of your affection and best wishes, making every occasion truly unforgettable.

  • Flower Type: 100% Natural Rose Flower
  • Longevity: 5-15 Days
  • Feature: Flower Box
  • Flower Color: Red
  • Suitable for: Any Occasion
 • Red Rose Flower Vase Model Luxury

  Introducing our versatile Flower Vase, crafted to complement a wide range of occasions and celebrations. With its timeless elegance and exquisite blooms, this vase is the perfect choice for expressing love, joy, sympathy, and congratulations. Whether it’s a cherished anniversary, a joyous birthday, a heartfelt congratulations, or a solemn occasion, our Flower Vase adds a touch of beauty and sincerity to every moment. Celebrate special milestones such as Father’s Day, Mother’s Day, and weddings with a stunning floral arrangement that conveys your heartfelt sentiments. Welcome new beginnings with flowers for housewarmings and new babies, or add a romantic touch to proposals and Valentine’s Day. With nationwide delivery available across every corner of Iran, you can effortlessly send your best wishes and convey your emotions with our Flower Vase. Let each bloom symbolize the depth of your feelings and make every occasion truly unforgettable.

  • Flower Type: 100% Natural Rose Flower
  • Longevity: 5-15 Days
  • Feature: Flower Vase
  • Flower Color: Red
  • Suitable for: Any Occasion
 • Customized Name Chocolate Box Golden Ribbon

  These customized chocolates encapsulate a world of emotions, with each piece offering a distinct journey of flavor. Assembled thoughtfully, they create a personalized narrative of taste and delight. Just like chapters in a book, every chocolate tells a story, invoking cherished memories and shared moments. Unveil a box that’s more than a gift – it’s an experience, an exploration of the senses that speaks to your deep connection. With each bite, you’re not just enjoying chocolate; you’re savoring the warmth of your bond. Share this extraordinary gift through Persian Kado, and let your loved ones in Iran discover the story you’ve crafted just for them.

  • Chocolate Color: Brown & White
  • Box Color: Black
  • Chocolate piece dimensions: 4×6 cm
  • Flavor: Sweet Chocolate, Milk Chocolate, Dark Chocolate
  • Number of chocolates: Variable
 • Sweet Love Theme Chocolate Box

  Sweet Love Theme Chocolate Box

  Indulge in a decadent celebration with our exquisite Chocolate Box, perfect for every special occasion in Iran. Whether you’re commemorating an anniversary, celebrating a birthday, extending congratulations, or honoring a wedding, our curated selection of premium chocolates promises to delight the senses and elevate your festivities. Crafted with love and care, each chocolate in our box represents a moment of bliss and luxury. From rich dark chocolates to creamy milk chocolates and tantalizing truffles, there’s something to satisfy every palate and preference. With our reliable delivery service, you can send this delightful Chocolate Box to your loved ones anywhere in Iran, spreading joy and sweetness across the nation. Let every bite be a reminder of your affection and best wishes, making every occasion truly unforgettable.

  • Box Material: Hard Box
  • Box Size: 18x8x4 cm
  • Chocolate Dimensions: 3.5×3.5 cm
  • Flavor: Dark Chocolate (78%) & Sweet Chocolate
  • Number of chocolates: 20
 • Pink Flower Box Model Royal

  Pink Flower Box Model Royal

  Introducing our exquisite Flower Box, a stunning arrangement of handpicked blooms elegantly presented for an unforgettable gift. Bursting with natural beauty and vibrant colors, each flower exudes a delicate fragrance that fills the room with enchantment. With nationwide delivery available across every corner of Iran, you can surprise your loved ones with this luxurious gift, no matter the distance. Whether it’s to convey appreciation, celebrate the spirit of Nowruz, mark a special occasion, or simply brighten someone’s day, our Flower Box is the perfect choice. Let the timeless charm of these blooms create a lasting impression and bring joy to the hearts of your cherished recipients, making every moment truly special.

  • Flower Type: 100% Natural Flower
  • Longevity: 5-15 Days
  • Feature: Flower Box
  • Flower Color: Pink
  • Suitable for: Any Occasion
 • Flower Basket Model Queen of Flowers

  Flower Basket Model Queen of Flowers

  Introducing our delightful Flower Basket, overflowing with the natural beauty of handpicked flowers sourced from the heart of nature. Each bloom embodies a spectrum of colors and fragrances, creating an enchanting display that captivates the senses. With nationwide delivery available across every corner of Iran, you can surprise your loved ones with this exquisite gift, no matter the distance. Whether it’s to convey heartfelt gratitude, celebrate the arrival of Nowruz, commemorate a special occasion, or simply spread joy, our Flower Basket is the perfect choice. Let the timeless elegance of these blooms brighten the day of your recipient and leave a lasting impression of beauty and warmth.

  • Flower Type: 100% Natural Flowers
  • Longevity: 5-15 Days
  • Feature: Basket
  • Flower Color: Colorful
  • Suitable for: Any Occasion
 • Pink Flower Bouquet Model Afsoon

  Pink Flower Bouquet Model Afsoon

  Introducing our stunning Flower Bouquet, meticulously curated with the finest selection of handpicked blooms, each exuding natural elegance and charm. With an array of vibrant colors and captivating fragrances, this bouquet is a testament to the beauty found in nature’s embrace. With nationwide delivery available throughout Iran, you can effortlessly surprise your loved ones, no matter where they may be. Whether it’s to express gratitude, celebrate the joy of Nowruz, commemorate a special milestone, or simply spread love and happiness, our Flower Bouquet is the perfect gesture. Let the timeless beauty of these blossoms convey your heartfelt sentiments and bring joy to the hearts of your cherished recipients, making every moment truly memorable.

  • Flower Type: 100% Natural Flowers
  • Longevity: 5-15 Days
  • Feature: Wrapping Paper
  • Flower Color: Pink
  • Suitable for: Any Occasion
 • Pink Flower Bouquet Model Delroba

  Pink Flower Bouquet Model Delroba

  Introducing our stunning Flower Bouquet, meticulously curated with the finest selection of handpicked blooms, each exuding natural elegance and charm. With an array of vibrant colors and captivating fragrances, this bouquet is a testament to the beauty found in nature’s embrace. With nationwide delivery available throughout Iran, you can effortlessly surprise your loved ones, no matter where they may be. Whether it’s to express gratitude, celebrate the joy of Nowruz, commemorate a special milestone, or simply spread love and happiness, our Flower Bouquet is the perfect gesture. Let the timeless beauty of these blossoms convey your heartfelt sentiments and bring joy to the hearts of your cherished recipients, making every moment truly memorable.

  • Flower Type: 100% Natural Flowers
  • Longevity: 5-15 Days
  • Feature: Wrapping Paper
  • Flower Color: Pink
  • Suitable for: Any Occasion
 • White Flower Bouquet Model Alstroemeria & Lily

  White Flower Bouquet Model Alstroemeria & Lily

  Introducing our stunning Flower Bouquet, meticulously curated with the finest selection of handpicked blooms, each exuding natural elegance and charm. With an array of vibrant colors and captivating fragrances, this bouquet is a testament to the beauty found in nature’s embrace. With nationwide delivery available throughout Iran, you can effortlessly surprise your loved ones, no matter where they may be. Whether it’s to express gratitude, celebrate the joy of Nowruz, commemorate a special milestone, or simply spread love and happiness, our Flower Bouquet is the perfect gesture. Let the timeless beauty of these blossoms convey your heartfelt sentiments and bring joy to the hearts of your cherished recipients, making every moment truly memorable.

  • Flower Type: 100% Natural Flowers
  • Longevity: 5-15 Days
  • Feature: None
  • Flower Color: White
  • Suitable for: Any Occasion

خوش آمدید به دنیای زیبای ارسال گل و کادو به ایران از آمریکا! در این دسته، تجربه‌ای فراگیر از زیبایی و عشق را برای شما فراهم کرده‌ایم. اگر شما در آمریکا زندگی می‌کنید و دوستان یا خانواده‌ای عزیز در ایران دارید، می‌توانید از این خدمات بی‌نظیر برای ارسال گل و کادو به ایران بهره‌مند شوید. گلها با زبان خودشان حکایت می‌کنند و می‌توانند لحظاتی شاد و به یادماندنی را برای عزیزان شما در ایران فراهم کنند. همچنین، انواع کادوهای زیبا و متنوع از جمله شکلات‌های لذیذ، عطرهای معتبر و سایر محصولات لوکس نیز در این دسته قرار دارند. ما به شما اطمینان می‌دهیم که هر محصول انتخابی شما با دقت بالایی انتخاب و به دقت به مقصد ارسال می‌شود. خدمات ما با هدف بهبود تجربه شما طراحی شده‌اند تا هر ارسال، به یک تجربه فراموش‌نشدنی تبدیل شود. با استفاده از این دسته، فرصتی فوق‌العاده برای ابراز عشق، تبریک یا حتی ارسال پوزش به عزیزانتان دارید. اکنون با ما همراه شوید و لحظات شگفت‌انگیزی را برای عزیزان خود در ایران ایجاد کنید.

Main Menu